Linköping är idag inte en storstad i egentlig mening, det vet de flesta som känner till staden. Samtidigt är det allt fler som blir medvetna om att Linköping har en stor potential att, inom en relativt snar framtid, utvecklas till en kulturellt och kommersiellt stark mindre storstad.

LinkopingStorstad Linköping vill att alla krafter inriktas på ett sådant förverkligande. Vi vill att stadens kapacitet för framtiden till fullo tas till vara. Det är den livskraftiga stadens utveckling som förenar oss i våra ambitioner; det är den mindre storstaden med tydliga urbana kvaliteter som vi med engagemang argumenterar för. Och det är av detta faktum vi har tagit vårt namn. Namnet på gruppen är på så sätt framåtsträvande och tar sikte på den framtida staden Linköping.

Vad är det då för stad vi ser framför oss? Vi ser ett Linköping med en förtätad, utvidgad och utvecklad innerstad enligt kvartersstadens principer; en innerstad där avsevärt fler bor och lever sina liv. I denna innerstad ser vi en utvidgad och vital stadskärna med citykvaliteter; ett väl gestaltat urbant stadsrum med tydliga estetiska kvaliteter. Vi ser fler byggnader med karaktär som tar ordentlig höjd i centrala lägen. Längs stadens gator ser vi toppmoderna spårvagnar. Vi ser helt enkelt en mindre storstad att vara stolt över.

För detta krävs att man sörjer för en ordentlig täthet och en blandning av funktioner, samt skapar en genomgripande integration av både invånare och verksamheter. Det krävs att man satsar kraftfullt på stadsrummet; platser som gator, torg och småparker ska vara tydligt stadsmässiga. Det krävs att man är betydligt modigare när det gäller gestaltning och höjd på olika byggnader i den tillkommande innerstaden. Det krävs också att man satsar helhjärtat på att göra innerstaden till ett regionalt centrum för handel.

Vi intar en positiv attityd till den utveckling som skett i staden de senaste åren. En del intressanta byggnader har uppförts och en del framåtsyftande planer har presenterats. Det är därmed inte irrationellt att vara hoppfull. Vi tror på staden Linköping.

Linkoping

På samma gång ska det ändå ärligt sägas att utglesningen av tätorten fortgår, man anlägger hus i park och vågar inte riktigt bygga tätt och högt. Det finns även en viss besvärande obeslutsamhet i genomförandet av innerstadsprojekt. Det måste bli ett slut på alla sådana tveksamheter!

Innerstadens tillväxt är nyckeln till framgång för en stads eller kommuns hela utveckling. Linköpings innerstad har i planeringen varit eftersatt under mycket lång tid. Vi fokuserar därför på innerstad, innerstad och åter innerstad. Vi koncentrerar oss på allt det som har med verklig stad och stadsmässighet att göra. Vi vänder oss emot byggandet av rena bostadsområden i tätortens utkanter, vi vänder oss emot anläggandet av oändliga villamattor, mot barriärer som breda motortrafikleder och överdimensionerade grönytor. Det är en överlevnadsfråga för Linköping att man bygger en ordentlig stad med en distinkt urban identitet.

Med allt detta sagt vill vi ändå helst försöka att ta diskussionen om staden ett steg längre, bortom det som redan konstaterats som önskvärt i termer av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, ett steg längre än talet om den goda staden och dess attraktivitet – allt det som vi i och för sig samtycker till. Vi hoppas istället kunna föreslå verkligt eleganta lösningar för stadens utveckling. Vi hoppas att kunna visa upp det framtida Linköping, en dynamisk stad som ständigt ligger i yttersta framkant av utvecklingen.